Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Sections
U bent hier: Home / Cao's en sociale plannen / Hoofdstuk 19b CAR-uwo

Hoofdstuk 19b CAR-uwo

De gemeente Bergen op Zoom heeft hoofdstuk 19b van de CAR-uwo (de cao gemeenten) herschreven. Docenten kunsteducatie kunnen zo breder worden ingezet en daartegenover staat meer werkzekerheid. Jos van Bussel was betrokken bij de totstandkoming van het hoofdstuk. Het maatwerk biedt onvermoede kansen aan andere gemeentelijke en B3-instellingen voor kunsteducatie.

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), waarin het college voor arbeidszaken (CVA) van de VNG en de overheidsbonden van FNV, CNV en VCP overleggen, heeft de gemeente Bergen op Zoom toestemming gegeven om een eigen invulling te geven aan hoofdstuk 19b van de CAR-uwo. Dit hoofdstuk regelt de arbeidsvoorwaarden voor docenten en consulenten kunsteducatie. De toestemming maakt maatwerk op gemeentelijk niveau mogelijk als het plaatselijke GO ermee instemt. De stap is opmerkelijk. De laatste ingrijpende verandering was in 2007, toen het LOGA de bijlagen 4 en 5 van de CAR-uwo omzette in een hoofdstuk 19b, en zo meer duidelijkheid verschafte over de rechtspositie van creatieve docenten, maar ook beter aansloot bij de cao Kunsteducatie. Daarna werd het stil. Omdat er niet zoveel gemeentelijke instellingen meer zijn, vond het CVA het verspilde moeite om het hoofdstuk op gezette tijden te actualiseren. De kunsteducatie leek voor de gemeentelijke sector een sterfhuis te worden. Maar nu hoofdstuk 19b op gemeentelijk niveau kan worden aangepast, gloort een nieuwe toekomst.

Bergen op Zoom garandeert de huidige arbeidsvoorwaarden voor personeel van Cultuurbedrijf De Maagd, maar stelt daar een verandering in aanstelling tegenover. Alle docenten worden medewerker Kunstroute en zijn daarmee algemeen inzetbaar op de stromen Kunst beleven, Kunst en Innovatie, Kunst naar Keuze (de oude muziekles), Kunst en School, Kunst aan de Top, en Kunst in de Wijk. Wie echt niet wil of kan, blijft medewerker Kunst naar Keuze, maar de aanstelling wordt dan jaarlijks aangepast aan het aanbod cursisten. Voor medewerkers Kunstroute is sprake van stabiele werkgelegenheid: zijn hun uren in een stroom niet volledig gevuld, dan kunnen ze worden ingezet op andere werkzaamheden binnen de Kunstroute.

Op zich lijkt deze wijziging weinig spectaculair. Belangrijk is echter dat nu overal in Nederland voor colleges van B&W de weg vrij is om aanpassingen te plegen in hoofdstuk 19b. Immers, wat de gemeente Bergen op Zoom wordt toegestaan, is ook geoorloofd voor andere gemeenten. Maar het effect is nog veel groter. Er zijn nog enkele tientallen zogeheten B3-instellingen die vanwege de aansluiting bij ABP verplicht waren de CAR-uwo toe te passen. Bij deze stichtingen is het bestuur het bevoegd gezag. Ook voor hen staat nu de weg open om hoofdstuk 19b aan te passen. Mogelijk zullen ze daarbij de vakbonden voor musici en kunstenaars op hun weg vinden. Die staan niet te springen om maatwerk op plaatselijk niveau. Ook in het geval van Bergen op Zoom hebben FNV Kiem en Ntb al bezwaren geuit, maar zij zitten niet in het GO aan tafel.

Er speelt nog een aspect mee. Leden van Cultuurconnectie (de branchevereniging voor centra voor de kunsten) zijn verplicht de cao Kunsteducatie te volgen, tenzij zij door het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) zijn vrijgesteld omdat ze een kwalitatief vergelijkbare cao volgen. Instellingen die de CAR-uwo volgden, werden geacht permanente vrijstelling te hebben. Maar nu hoofdstuk 19b per instelling anders kan worden ingevuld, zou dit vergen dat het OAK van geval tot geval moet gaan beoordelen of vrijstelling wordt verleend. En daar wringt een interessante schoen. Met ingang van de cao Kunsteducatie 2015-2016 zijn FNV Kiem en de Ntb geen cao-partijen meer. Cultuurconnectie heeft de cao immers afgesloten met het Alternatief voor Vakbond (AVV). Voor FNV Kiem en Ntb kan het politiek dus aanlokkelijk zijn om over de eigen bezwaren heen te stappen, plaatselijk in te stemmen met wijzigingen en zo de nieuwe cao-partners de voet dwars te zetten.

Het OAK komt sowieso voor een dilemma. Want vrijstelling geven is contrair aan de wens om op termijn alle instellingen onder de cao Kunsteducatie te brengen, maar vrijstelling weigeren zou het vertrek van de nodige leden kunnen betekenen: een branchevereniging die haar eigen leden dwars zit, is weinig populair. Met de toch al uitdunnende ledentallen is dat een weinig aanlokkelijk perspectief. Hoe het ook loopt, het worden interessante tijden! Stichtingsbesturen en ondernemingsraden die meer zicht willen krijgen op deze materie: bel of mail me voor een afspraak!

Meer informatie volgt

Deze website wordt actief gevuld.
Kom regelmatig terug voor meer informatie
of neem direct contact met mij op.

Jos van Bussel